Инвестиционная безопасность государства

Инвестиционная безопасность государства

Раздел содержит научно-аналитические разработки экспертов InVenture, касающиеся вопросов обеспечения инвестиционной безопасности государства: оценка текущего состояния, идентификация угроз и ...
  • govsecurity.jpg

03.07.2010 © Все права принадлежат InVenture. При полном или частичном использовании информационно-аналитических материалов сайта, обязательным условием является размещение ссылки - InVenture Investment Portal - www.inventure.com.ua

Раздел содержит научно-аналитические разработки экспертов InVenture, касающиеся вопросов обеспечения инвестиционной безопасности государства: оценка текущего состояния, идентификация угроз и возможных направлений по предотвращению и нейтрализации.

Експорт високотехнологічних товарів України як індикатор реалізації інноваційної політики

Експорт високотехнологічних товарів України як індикатор реалізації інноваційної політики

Оцінено сучасний стан виробництва та експорту високотехнологічних товарів України. Обґрунтовано доцільність індивідуального підходу у державному регулюванні та стимулюванні випуску національних високотехнологічних продуктів.

Подробнее…

Вплив товарної структури експорту та імпорту на показники економічної безпеки України

Вплив товарної структури експорту та імпорту на показники економічної безпеки України

Товарна структура зовнішньої торгівлі України характеризується сировинною спрямованістю експорту, високою часткою імпорту енергоносіїв і готової продукції, що негативно впливає на економічну безпеку держави.

Подробнее…

Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки України в процесі приватизації підприємств

Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки України в процесі приватизації підприємств

Розлянуті основні підходи до приватизаційної політики України з урахування принципів дотримання національніх інтересів та забезпечення економічної безпеки держави

Подробнее…

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика України та діяльність НБУ щодо її реалізації в умовах фінансової кризи

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика України та діяльність НБУ щодо її реалізації в умовах фінансової кризи

Розглянута практика грошово-кредитної і валютно-курсової політики в Україні, виявлені їх недоліки та напрями удосконалення.

Подробнее…

Факторний аналіз інфляції в Україні та антиінфляційні заходи

Факторний аналіз інфляції в Україні та антиінфляційні заходи

Матеріал містить дослідження факторів, що впливають на інфляційні процеси в Україні, прогнозні очікування інфляціїї у 2008 р., а також перелік рекомендацій щодо стримання темпів її зростання.

Подробнее…

Удосконалення системи рейтингової оцінки стану фондового ринку із врахуванням глобалізації торгівлі цінними паперами

Удосконалення системи рейтингової оцінки стану фондового ринку із врахуванням глобалізації торгівлі цінними паперами

Розвиток світової торгівлі цінними паперами відбувається під впливом глобалізації, яка полягає у посилені взаємозалежності регіональних фондових ринків, синхронному русі фондових індексів, миттєвому переміщенню коштів з одного ринку на інший. За цих умов для України важливим завданням є залучення інвестицій в економіку за рахунок розвитку власного фондового ринку і виходу на світовий ринок цінних паперів.

Подробнее…

Аналіз стану та тенденцій співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) у контексті економічної безпеки України

Аналіз стану та тенденцій співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) у контексті економічної безпеки України

З часів незалежності України її інтеграційний шлях до світового співтовариства характеризувався активним співробітництвом з наступними міжнародними фінансовими організаціями: Міжнародним валютним фондом (МВФ); Світовим банком (СБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЕБРР).

Подробнее…

Забезпечення фінансової безпеки в умовах зростання частки іноземного капіталу в банківській сфері України

Забезпечення фінансової безпеки в умовах зростання частки іноземного капіталу в банківській сфері України

Залучення іноземного капіталу в банківський сектор України з одного боку може посприяти зростанню капіталізації банківської системи та підвищенню її ефективності, з іншого – зумовити прояв загроз фінансовій безпеці держави. Даний матеріал розкриває особливості участі іноземного капіталу в банківському секторі України.

Подробнее…

Фондовий ринок та посилення його ролі в економічному розвитку України

Фондовий ринок та посилення його ролі в економічному розвитку України

Дослідження містить детальний аналіз сучасних проблем та недоліків розвитку українського фондового ринку

Подробнее…

Комплексний аналіз розвитку та міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного фондового ринку

Комплексний аналіз розвитку та міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного фондового ринку

Глобалізація фінансового простору актуалізує проблему формування національного фондового ринку з метою залучення в економіку інвестицій, у т. ч. іноземних, і забезпечення ефективного вкладення вільних коштів вітчизняних суб’єктів господарювання за кордоном.

Подробнее…

Пріоритети приватизаційної політики держави

Пріоритети приватизаційної політики держави

Досліджено міжнародний досвід приватизації стратегічних підприємств, зокрема визначені основні пріоритети державної політики окремих країн щодо приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Охарактеризовані особливості вітчизняного процесу приватизації стратегічних підприємств та принципи управління державною власністю в Україні. Представлені нові пріоритети приватизаційної політики України з огляду на міжнародний досвід приватизації стратегічних підприємств та нагальні проблеми приватизації в Україні.

Подробнее…

Проблеми України у зовнішньоекономічній сфері та сфері зовнішнього боргу

Проблеми України у зовнішньоекономічній сфері та сфері зовнішнього боргу

В матеріалі розглянуті основні проблеми України у зовнішньоекономічній сфері та сфері зовнішнього боргу, що мали місцу на протязі 2008 р.

Подробнее…

Аналіз стану та загроз зовнішньоекономічній безпеці України в умовах глобальної кризи

Аналіз стану та загроз зовнішньоекономічній безпеці України в умовах глобальної кризи

У світовій економіці у 2008 р. розгорнулася найглибша після Великої депресії фінансово-економічна криза.

Подробнее…

Розвиток світової фінансової кризи та її вплив на економіку України

Розвиток світової фінансової кризи та її вплив на економіку України

Події на ринках капіталів свідчать про посилення залежності України від криз у світовій економіці. Світова фінансова криза, що почалась з обвалу ринку нерухомості у США наприкінці 2006 р., поширилися на країни Європи й Азії. Втрати у фінансовому секторі й скорочення числа торговельних відносин викликали зниження росту і навіть падіння ВВП у розвинутих країнах: у ІІ кварталі 2008 р. проти І кварталу ВВП знизився у єврозоні в цілому - на 0,2%, у Німеччини на 0,5%, у Японії на 2,4%.

Подробнее…

Вплив ситуації на валютному ринку на економічну безпеку України

Вплив ситуації на валютному ринку на економічну безпеку України

При зміні валютно-курсової політики держави має враховуватися весь спектр можливих ризиків, особливо з урахуванням набуття повноправного членства в СОТ. Ігнорування або недооцінка таких наслідків може зумовити загрози економічній безпеці держави.

Подробнее…

Можливості іноземного інвестування наукоємного сектору економіки України

Можливості іноземного інвестування наукоємного сектору економіки України

Залучення іноземних інвестицій у наукоємний сектор національної економіки дозволяє збільшити присутність країни на високотехнологічних ринках. До наукоємного сектору в країнах ОЕСР відноситься виробництво: фармацевтичної продукції, авіакосмічної техніки, медичних приладів і точних інструментів, інформаційно-комунікаційного устаткування, офісного і комп'ютерного обладнання, електричних машин, автомобілів. Наукоємними послугами вважаються фінансові послуги, бізнес послуги, послуги зв’язку .

Подробнее…

Наслідки інтеграції України до СОТ для вітчизняної науково-технологічної сфери

Наслідки інтеграції України до СОТ для вітчизняної науково-технологічної сфери

Спеціальні норми СОТ досить ефективно регулюють міжнародні відносини в інноваційній сфері, про що свідчать темпи зростання торгівлі наукомісткими товарами, послугами, технологіями. Можна сподіватися, що рішення Генеральної ради СОТ від 05.02.2008 р. про прийняття України в члени організації сприятиме збільшенню присутності України на високотехнологічних ринках, хоча вступ до СОТ створить й додаткові ризики для вітчизняних виробників високотехнологічних товарів і наукомістких послуг.

Подробнее…

Аналіз тенденцій структурної перебудови національної економіки з урахуванням ролі іноземного капіталу

Аналіз тенденцій структурної перебудови національної економіки з урахуванням ролі іноземного капіталу

В матеріалі проаналізовані тенденції структурної перебудови економіки України, досліджений вплив іноземного каптіалу на реформування національної економіки та запропановані заходи щодо спрямування процесу структурної перебудови української економіки у русло її інноваційно-технологічного розвитку.

Подробнее…

Аналіз стану та перспектив створення українсько-російських та російсько-українських транснаціональних утворень (МФПГ, МПФГ, ТНК) у контексті забезпечення економічної безпеки держави

Аналіз стану та перспектив створення українсько-російських та російсько-українських транснаціональних утворень (МФПГ, МПФГ, ТНК) у контексті забезпечення економічної безпеки держави

Створення транснаціональних об'єднань регулюється Законом України "Про промислово-фінансові групи в Україні" та Законом РФ "О финансово-промышленных группах". В Україні транснаціональними промислово-фінансовими групами (ТПФГ) вважаються об'єднання українських та іноземних юридичних осіб, що створюються за рішенням Уряду для реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей. В Росії учасниками ТФПГ (транснаціональних фінансово-промислових груп) є юридичні особи, що перебувають під юрисдикцією держав СНД, мають підрозділи або здійснюють на території цих держав інвестиції і реєструються як ТФПГ за російським законом. ТФПГ, що створене на основі міжурядової угоди має статус міждержавної (МФПГ).

Подробнее…

Прогноз впливу транснаціоналізації українських компаній на економічну безпеку держави

Прогноз впливу транснаціоналізації українських компаній на економічну безпеку держави

Участь України у процесах транснаціоналізації поширюється. На початок 2006 р. зареєстровано 11569 компаній з іноземними інвестиціями; залучено прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2005р. 7328,3 млн. дол. США; збільшується експорт ПІІ, але кумулятивний експорт ПІІ з України становить лише 1,3% по відношенню до їх кумулятивного імпорту (у РФ - 82,3%, в Польщі – 13%, в Чехії - 12,2%, в Угорщині – 12,9% ).

Подробнее…

Роль вітчизняних транснаціональних компаній у забезпеченні інноваційної безпеки України

Роль вітчизняних транснаціональних компаній у забезпеченні інноваційної безпеки України

Інноваційна безпека держави визначається спроможністю її науково-інноваційного потенціалу генерувати якісні зрушення в національній економіці. Враховуючи те, що транснаціональні корпорації є провідником інновацій, стимулювання розвитку вітчизняних транснаціональніх корпорацій є пріоритетним завданням держави.

Подробнее…

Активізація економічного розвитку авіаційної галузі України

Активізація економічного розвитку авіаційної галузі України

Досліджено економічні зміни у світовій авіаційній промисловості в умовах транснаціоналізації економіки. Охарактеризовано конкурентні переваги країн-виробників авіаційної техніки та шляхи реалізації цих переваг провідними літакобудівними компаніями. Проаналізований стан і виявлені основні проблеми розвитку українського авіаційного комплексу. Поданий сценарний прогноз розвитку вітчизняної авіаційної галузі з врахуванням загроз з боку конкурентів.

Подробнее…

Функціонування державного банку розвитку в Україні з огляду на світовий досвід

Функціонування державного банку розвитку в Україні з огляду на світовий досвід

Міжнародні і регіональні банки розвитку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку, Міжамериканський банк розвитку, Банк розвитку Африки і ін.) сприяли трансформації економік країн Східної Європи та країн, що розвиваються.

Подробнее…

Аналіз досвіду використання права «золотої акції» в країнах Європи в процесі приватизації стратегічних підприємств

Аналіз досвіду використання права «золотої акції» в країнах Європи в процесі приватизації стратегічних підприємств

Найбільш масштабним використання права «золотої акції» є в країнах Центральної та Східної Європи, особливості застосування цього механізму захисту національних інтересів розглянуто у данній статті

Подробнее…

Стратегія виходу українських компаній на транснаціональний рівень як засіб реалізації національних інтересів

Стратегія виходу українських компаній на транснаціональний рівень як засіб реалізації національних інтересів

Проблеми вдосконалення стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності набувають все більшої актуальності. Авторами фундаментальних праць з цих проблем є американські вчені І. Ансофф, Ф. Котлер, П. Кругман, М. Обстфельд, М. Портер, Ф. Рут, А. Сливоцький, А. Томпсон; російські вчені - І.Н.Герчикова, Є. В. Ленський, М.Я.Петраков, С.А. Сітарян, Уткін Е.А.; вітчизняні вчені – В.М. Геєць, А.П.Наливайко, В.В.Пастухова, А.С.Філіпенко, М.Г.Чумаченко, В.І.Щелкунов, інші відомі вчені. За умов глобалізації проблеми позиціювання Україні на зовнішніх ринках стають все більш актуальними, що вимагає врахування нових теоретичних концепцій і світових тенденцій, а також особливостей України та досвіду роботи українських компаній на зовнішніх ринках.

Подробнее…

Формування вітчизняних транснаціональних компаній в контексті забезпечення інноваційної безпеки України

Формування вітчизняних транснаціональних компаній в контексті забезпечення інноваційної безпеки України

У стратегічних документах України зазначено, що політика держави має бути спрямована на впровадження інноваційної моделі структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України як високотехнологічної держави. Для реалізації цієї амбітної мети передбачені заходи щодо інтеграції інтелектуального, промислового, банківського, торговельного капіталу, а також створення промислово-фінансових груп (ПФГ), як організаційної форми для реалізації «проектів, що вимагають значних обсягів інвестицій за рахунок корпоративного фінансування цих проектів вітчизняними та зарубіжними суб’єктами господарювання». Подібні ПФГ повинні поступово перетворюватися у потужні транснаціональні структури, що здатні продукувати високотехнологічні і конкурентоспроможні на світових ринках товари та послуги.

Подробнее…

Науково-технологічний потенціал та інноваційна безпека України

Науково-технологічний потенціал та інноваційна безпека України

Головним рушієм інноваційного розвитку України стає глобалізація науково-технічного прогресу, що породжує загрози інноваційній безпеці країни і, водночас, створює умови для міжнародної науково-технічної кооперації. За цих умов України має забезпечити ефективне використання науково-технологічного потенціалу, який включає: наукоємне машинобудування; виробництво електричної та електронної техніки; нанотехнології; інформаційно-телекомунікаційні технології; біотехнології, хімічні технології нових поколінь, виробництво нових матеріалів і ін.

Подробнее…

Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення

Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення

Проведена оцінка інвестиційного клімату в Україні, проанадізовані фактори, що впливали на формування інвестиційного клімату у 2007 р., а також запропановані заходи щодо покращення івнестиційного клімату в Україні

Подробнее…

Зовнішні запозичення фінансових ресурсів за рахунок збільшення присутності українських компаній на світових фондових ринках

Зовнішні запозичення фінансових ресурсів за рахунок збільшення присутності українських компаній на світових фондових ринках

В матеріалі розглянуті особливості виходу українских компаній на світові фондові ринки в контексті залучення додаткових інвестиційних ресурсів

Подробнее…

Формування корпоративного каркасу економіки України: регіональний розріз

Формування корпоративного каркасу економіки України: регіональний розріз

На підставі проведення комплексної оцінки сучасного економічного потенціалу регіонів України доведено, що суттєва диференціація розвитку регіонів створює загрози економічній безпеці держави в цілому. Визначені загрози, що заважають реалізувати конкурентні переваги окремих регіонів. Запропоновані заходи щодо зниження регіональних диспропорцій за рахунок оптимального розміщення та активізації діяльності інтегрованих корпоративних структур. Надані рекомендації щодо створення умов для формування корпоративно-коопераційного каркасу національної економіки.

Подробнее…

Розвиток світового ринку капіталу та перспективи України на цьому ринку в контексті економічної безпеки держави

Розвиток світового ринку капіталу та перспективи України на цьому ринку в контексті економічної безпеки держави

Матеріал присвячений дослідженню тенденцій світового ринку капіталу та особливостям розвитку українського інвестиційного ринку з точки зору забезпечення економічної безпеки держави

Подробнее…

Относительно иностранных оценок суверенного рейтинга Украины

Относительно иностранных оценок суверенного рейтинга Украины

Суверенный рейтинг Украины от ведущих мировых рейтинговых агентств Moody’s Investors Service (Нью-Йорк), Standard & Poor's (Нью-Йорк), Fitch Ratings (Лондон) в течение 2009 г. постепенно снижался.

Подробнее…

О состоянии внешнего долга Украины в 2009 г.

О состоянии внешнего долга Украины в 2009 г.

Законом “Об основах национальной безопасности Украины” одной из ключевых угроз для экономики определена большая долговая зависимость государства.

Подробнее…

Активизация научно-технических работ ведущих стран: влияние на инновационную безопасность Украины

Активизация научно-технических работ ведущих стран: влияние на инновационную безопасность Украины

Активизация научно-технических работ (НТР) в транснациональных корпорациях (ТНК) ведущих стран ускоряет обновление их производства и продукции и заостряет конкуренцию на высокотехнологических рынках.

Подробнее…

О некторых аспектах присутствия российского капитала на украинском фондовом рынке

О некторых аспектах присутствия российского капитала на украинском фондовом рынке

Современная ситуация на отечественном фондовом рынке характеризуется усилением присутствия российского капитала, снижением инвестиционной привлекательности фондового рынка и недостаточным развитием его инфраструктуры.

Подробнее…

Перспективы Украины на мировом рынке металлургической продукции

Перспективы Украины на мировом рынке металлургической продукции

Металлургическая отрасль играет существенную роль в формировании экспортного потенциала Украины, каковы перспективы страны на мировом рынке металлургии?

Подробнее…

Предложения относительно развития украинского фондового рынка

Предложения относительно развития украинского фондового рынка

Необходимость развития украинского фондового рынка возникает в связи с потребностью привлечения инвестиций в производственную сферу и обеспечение эффективного вложения свободных средств отечественных субъектов предпринимательства за границей, что позволит активизировать процесс возобновления роста экономики Украины и ускорить ее выход из кризисного состояния.

Подробнее…

Предложения по повышению уровня инновационной безопасности Украины в условиях мирового инновационно-технологического развития

Предложения по повышению уровня инновационной безопасности Украины в условиях мирового инновационно-технологического развития

В статье рассмотрены мероприятия, направленные на сохранение и использование научно-технологического потенциала Украины для преодоления кризисных явлений в экономическом и социальном развитии и построения более прогрессивной модели экономического роста государства.

Подробнее…

Потенциал международной кооперации Украины в сфере автомобилестроения

Потенциал международной кооперации Украины в сфере автомобилестроения

В статье рассмотрены слабые и сильные стороны развития украинского автопрома, проведена оценка потенциала международной кооперации Украины в сфере автомобилестроения

Подробнее…

Анализ антикризисных программ развивающихся стран для сдерживания негативных тенденций в финансово-экономической сфере

Анализ антикризисных программ развивающихся стран для сдерживания негативных тенденций в финансово-экономической сфере

В статье рассматривается практика использования антикризисных программ, инициируемых развивающимися странами для сдерживания негативных тенденций в финансово-экономической сфере

Подробнее…

Мировой финансово-экономический кризис и меры по уменьшения его негативного влияния на экономику Украины

Мировой финансово-экономический кризис и меры по уменьшения его негативного влияния на экономику Украины

В статье подан общий обзор развития мирового финансово-экономического кризиса, а также предложены меры по уменьшения его негативного влияния на экономику Украины

Подробнее…

Развитие мирового высокотехнологического рынка и пути увеличения присутствия Украины на нем

Развитие мирового высокотехнологического рынка и пути увеличения присутствия Украины на нем

В статье рассматриваются тенденции и инвестиционные особенности развития мирового рынка высокотехнологических товаров и услуг, проведен анализ украинского рынка наукоемкой продукции, поданы рекомендации по укреплению позиций Украины на мировом рынке высокотехнологической продукции

Подробнее…

Теоретические предпосылки деформации экономических циклов

Теоретические предпосылки деформации экономических циклов

В данной статье, на основе теоретических исследований и практического опыта систематизированы взгляды на причины деформации экономических циклов, определены возможности учета особенностей современных экономических циклов в прогнозировании экономического развития и в системе обеспечения экономической безопасности Украины.

Подробнее…

Действия с Документом

Читайте также